7 min. čitanja

Uvođenje farmi kamenica u digitalnu eru: Inovativno rješenje tvrtke Benco Baltic

Uvođenje farmi kamenica u digitalnu eru: Inovativno rješenje tvrtke Benco Baltic
Foto: PROMO

Na slikovitoj obali Dalmacije, u Šibeniku, BENCO Baltic d.o.o., u suradnji s  inicijativom XGain, pravi valove digitalizacijom uzgajališta kamenica. Zašto bi vas to  trebalo zanimati? Nedostaci povezanosti na ovoj obali i sličnim udaljenim lokacijama,  uključujući područja otvorenog mora, uzrok su globalnog izazova zbog ograničenih  mogućnosti za određene ljude. 

Mi, ljudi, jaka smo zajednica koja se trudi paziti jedni na druge na sve moguće načine.  Stoga vas pozivamo da pročitate o jedinstvenoj studiji slučaja i kako bi njezini uspješni  rezultati bili od koristi svima, uključujući i donošenje gurmanske morske hrane vrhunske kvalitete po nižoj cijeni. Uostalom, mi ljudi ne cijenimo samo jedni druge nego  i dobru hranu, te bi svi trebali imati priliku češće uživati u njoj. Ali zaronimo u detalje  na jeziku glatkom poput hrvatskog morskog povjetarca! 

Sigurno se pitate zašto uzgajališta kamenica? 

Hrvatska je službeno poznata po naslijeđu akvakulture, posebice u uzgoju kamenica i  dagnji. Međutim, u ovoj tehnološki naprednoj eri, te se farme još uvijek suočavaju s  digitalnom sušom (usput, kao i sva industrija akvakulture u svijetu). Ili, konkretno,  stalnom 4G ili 5G internetskom povezanošću. To je zato što su uzgajališta kamenica  uglavnom smještena u ruralnim obalnim područjima, gdje broj stanovnika možda nije  komercijalno privlačan operaterima mobilne mreže (OMM). Čak i kada OMM pruža  usluge šireg područja, farme smještene daleko od obale mogu biti izvan radijske  pokrivenosti. 

Izazov: problemi s povezivanjem i prikupljanjem podataka 

Zamislite da ste uzgajivač kamenica u 21. stoljeću, okružen bogatstvom mora, ali živite  u udaljenom obalnom području s nedostatkom brzog interneta. Dok drugi igrači u  industriji već automatiziraju poslovne procese, još uvijek se morate oslanjati na ručno  prikupljanje podataka sa senzora da biste razumjeli poljoprivredno okruženje. 

Naravno, u svakom slučaju ulažete maksimalne napore u razvoj posla koji se prenosi  s generacije na generaciju i vjerojatno je jedini temelj prihoda vaše obitelji. Međutim,  sheme ručnog prikupljanja podataka su neučinkovite i rezultiraju dodatnim troškovima  i kašnjenjima jer zahtijevaju često putovanje od obale do farme i obrnuto. 

Rješenje: Bencov nalet digitalizacije 

Benco, zajedno s partnerom Astrocastom (Švicarska), razvija rješenje koje kombinira  LoRaWAN i satelitski prijenos podataka. Jednostavnije rečeno, oni stvaraju pametni  sustav koji omogućava senzorima za vodu na farmama kamenica da šalju podatke,  čak i u područjima s lošom povezanošću. To pruža vrijedan uvid u parametre vode u  uzgajalištu kamenica i poboljšava ukupnu izvedbu. To je kao da farmama kamenica  dajete digitalnu slamku spasa!

Zašto je to važno? 

Prema riječima Matije Bumbaka, direktora DIH Agrifooda Hrvatska, u Hrvatskoj dominiraju obiteljska uzgajališta kamenica s godišnjom proizvodnjom od 50  tona kamenica, dok su se u posljednjem desetljeću pojavila veća uzgajališta.

- Ova  tehnološka nadogradnja koju trenutno testiramo ima potencijal jačanja poslovne  održivosti za te lokalne farme. Inteligentni sustav nadzora obećava povećanu  učinkovitost, bolje prinose i ulaznicu za globalna tržišta. Osim toga, otvara vrata za  dobrobit lokalnih zajednica, istraživača i ekologa.

Što se šuška oko XGaina? 

Benco je dio inicijative XGain i, zajedno sa 17 partnera diljem Europe, ima misiju  poticanja održivog, uravnoteženog i uključivog pristupa razvoju u ruralnim, obalnim i  urbanim područjima, olakšavajući pristup pametnom XG-u, povezanost posljednjih  kilometara, rubna računalna rješenja i povezane metode ocjenjivanja. To je službena  verzija njihovog cilja. 

Budućnost svijetlo izgleda: dalje od kamenica 

Pojednostavljeno rečeno, tim projekta iskreno vjeruje u nužnost pametnog povezivanja  i razvoja na rubu planeta – u ruralnim područjima. Najbolji dio je to što se ne radi samo  o kamenicama. Radi se o stvaranju efekta valova pozitivnih promjena i održivijeg,  učinkovitijeg okruženja za sve uključene. Uz poboljšano upravljanje podacima, farme  kamenica mogu djelovati učinkovitije, potrošači mogu uživati u kvalitetnijim  proizvodima po nižoj cijeni, a cijela industrija akvakulture konačno dobiva zasluženi  digitalni izgled. 

Financira Europska unija. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja su samo autorovi i ne  odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske agencije za istraživanje. Za njih  se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje


Bringing oyster farms into the digital era: Benco Baltic’s innovative  solution 

On the picturesque coast of Croatia’s Dalmatia region, Šibenik, BENCO Baltic d.o.o.,  in collaboration with the XGain initiative, is making waves by digitising oyster farms.  Why should this concern you? Connectivity gaps in this coastline and similar remote  locations, including open-sea areas, cause a global challenge because of the limited  opportunities for certain people. 

And we humans are a strong community that tries to look after each other in every  possible way. So, we invite you to read about a unique case study and how its  successful results would benefit everyone, including bringing top-quality gourmet  seafood to your table at a lower price. After all, we humans value not only each other  but also good food, and everyone should have a chance to enjoy it more often. But  let’s dive into the details in a language as smooth as a Croatian sea breeze! 

Why oyster farms, you ask? 

Croatia is officially renowned for its aquaculture legacy, especially in oyster and mussel  farming. However, in this tech-savvy era, these farms still face a digital drought (by the  way, like all the aquaculture industry worldwide). Or, specifically, consistent 4G or 5G  internet connectivity. This is because oyster farms are mostly located in rural coastal  areas, where the population size may not be commercially attractive for mobile network  operators (MNOs). Even when MNO services the broader area, farms located far from  the coast may reside outside radio coverage. 

The challenge: connectivity and data collection woes 

Imagine being an oyster farmer in the 21st century, surrounded by the wealth of the  sea but residing in a remote coastal area with a lack of high-speed internet. While other  industry players already automate business processes, you still have to rely on manual  data collection from sensors to understand the farming environment. Of course, in any  case, you put in the maximum effort to grow the business, which is passed down from  one generation to another and is probably the sole basis of your family income.  However, manual data collection schemes are inefficient and result in additional costs  and delays, as they require frequent travel from shore to farm and vice versa.

The solution: Benco’s splash of digitalisation 

Benco, along with partner Astrocast (Switzerland), is developing a solution that  combines LoRaWAN and satellite data transmission. In simpler terms, they’re creating  a smart system that allows water sensors on oyster farms to send data, even in areas  with poor connectivity. It provides valuable insights into oyster farm water parameters  and improves overall performance. It’s like giving oyster farms a digital lifeline! 

Why does it matter? 

According to Matija Bumbak, director of DIH Agrifood Croatia, family-owned oyster  farms dominate in Croatia, producing 50 tons of oysters annually, while larger farms  have emerged in the last decade. “This tech upgrade we are currently testing holds  the potential of boosting business sustainability for those local farms. The intelligent  monitoring system promises increased efficiency, better yields, and a ticket to global  markets. Plus, it opens doors for local communities, researchers, and  environmentalists to benefit.” 

What’s the buzz around XGain? 

Benco is part of the XGain initiative and, together with 17 partners all over Europe, has  a mission to foster a sustainable, balanced, and inclusive development approach in  rural, coastal, and urban areas, facilitating access to smart XG, last-mile connectivity,  edge computing solutions, and related assessment methods. That’s the official version  of their goal. 

The future looks bright: beyond oysters 

To put it simply, the project’s team honestly believes in the necessity of smart  connectivity and development on the margins of the planet - in rural areas. The best  part is that it isn’t just about oysters. It’s about creating a ripple effect of positive change  and a more sustainable, efficient environment for everyone involved. With improved  data management, oyster farms can operate more efficiently, consumers can enjoy  better-quality produce at a lower price, and the whole aquaculture industry finally gets  a deserved digital facelift. 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however those of  the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the  European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting  authority can be held responsible for them.

Sponzorirani sadržaj / Sponsored content

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.