4 min. čitanja

U luci Pag planira se nasipati plaža i izgraditi lukobran

U luci Pag planira se nasipati plaža i izgraditi lukobran
Foto: Boris Kačan

PAG – Prema Idejnom rješenju Elaborata „Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu“, sa zapadne strane prvog dijela lukobrana planira se nasipanje i formiranje plaže. Površina nadmorskog dijela lukobrana je 1.459,00 m², a površina dograđene plaže je 2.908,00 m².

Zahvatom je planirana izgradnja lukobrana ukupne duljine 220,8 m i širine oko 6 metara. U sredini lukobrana izvest će se proširenje od 15 m za okretanje vozila javne namjene, kao što je na primjer hitna pomoć i vatrogasci, te smještaj objekta kružnog oblika promjera 6 m i visine 3,2 m s uredom za prodaju putničkih karata. Na lukobranu je predviđena javna rasvjeta, kamene klupe za odmor i zaštitna ograda. Prvi dio lukobrana predviđen je za smještaj nautičkih vezova za 20 plovila, drugi dio lukobrana s unutarnje strane je predviđen za javni linijski promet dok je s vanjske strane planiran kao ljetni vez za turističke brodove. U nadmorskom dijelu zahvata postaviti će se monolitno armirano-betonski zid presjeka 1,5×1,0 m i AB ploča debljine 20 cm od betona C35/45. Nadmorski dio opremit će se prstenovima promjera 18 cm za privez plovila i YACHT ormarićima sa zaštitom od prodora mora.

Iza općeg nasipa prvog dijela lukobrana dogradit će se gradska plaža od materijala dobivenog jaružanjem i produbljivanjem akvatorija luke te dopremom kamenog materijala. Završni sloj plaže izvest će se od granuliranog sitnog šljunka promjera do 30 mm i debljine do 50 cm.

Dio lukobrana predviđen za linijski promet i privez turističkih brodova koji će biti izveden u dužini od 102,65 m. Lukobran će u nadmorskom dijelu biti obložen podnim pločama od bijelog kamena te rubnim poklopnicama i obložnicama. Kako bi se omogućio siguran pristanak plovila planirano je jaružanje i produbljivanje akvatorija na kotu -3,0 m.

Projektom je planirana izvedba javne rasvjete, elektroinstalacija za napajanje plovila i objekta na lukobranu te elektroničke komunikacijske infrastrukture. Postavit će se posebno brojilo električne energije za napajanje ormarića za napajanje plovila te posebno brojilo za objekt na lukobranu. Javna rasvjeta planirana je na rasvjetnim stupovima visine 4 m s LED svjetiljkama. Paralelno s trasom elektroenergetskih kabela postavit će se trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture EKI na udaljenosti od 50 cm od elektroenergetskih kabela.

Na lukobranu će se izvesti vodovodna mreža za opskrbu brodova, te odvod otpadnih voda iz objekta lociranog na lukobranu. Postojeći vodovod nalazi se južno od lukobrana u pristupnoj prometnici, a povezan je s glavnim cjevovodom vodoopskrbnog sustava grada Paga.

Na lukobranu će biti ugrađeno 11 ormarića za opskrbu brodova vodom. Duž lukobrana također su predviđena tri ormarića s požarnim hidrantima i 3 ormarića za smještaj aparata za suho gašenje požara. Za odvodnju otpadnih voda unutar objekta na lukobranu planirana je izvedba crpne stanice s odvodom sanitarnih otpadnih voda do postojeće mreže grada Paga. Planirano je da se zahvat koristi dulji vremenski period te nije predviđeno njegovo uklanjanje. Zahvat je planiran na dijelu luke Pag koja prema Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije spada u luke županijskog značaja. Za planirani zahvat i analizirani prostor važeći su Prostorni plan uređenja Grada Paga, Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija i Prostorni plan Zadarske županije.

U zoni sportsko rekreacijske namjene, uređena morska plaža, može se planirati uređenje površina, izgradnja pojedinačnih građevina i postava opreme u funkciji kupališne rekreacije.

Na uređenu plažu mora se osigurati pristup svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju. Unutar zone sportsko rekreacijske namjene- uređena morska plaža mogu se izvoditi radovi kojima se mijenjaju prirodna obilježja obale, nasipavanja, gradnja valobrana, rampa, stuba i slično. Dozvoljava se uređenje, a po potrebi i nasipavanje, odnosno gradnja obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje radi osiguranja potrebnog prostora za uređenu plažu, što će se točno utvrditi posebnim projektom te sukladno posebnim zakonskim propisima vezanim za zaštitu okoliša i prirode. Dozvoljava se nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže, a nije dozvoljena izgradnja stambenih zgrada unutar ove zone.

Na površinama kopnenog dijela dozvoljeno je graditi i uređivati građevine i sadržaje za osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza plovila, prijevoza putnika i roba te prekrcaja ribe, građevine i objekti za privez, odvez, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos, opskrbu, sigurnost plovidbe i slično u funkciji luke i postavljati lučku opremu i uređaje za sigurnost plovidbe i signalizaciju. Unutar površine morskog dijela luke dozvoljeno je smjestiti potrebnu infrastrukturu, odnosno pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti, odvijanje pomorskog prometa i plovidbe, graditi i uređivati pomorske objekte u funkciji lučkih djelatnosti tipa gatovi, pontoni, zaštitna obala, obale za privez i druga potrebna lučka infrastruktura, opremanje svom potrebnom lučkom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

Zahvat će se najvećim dijelom izvoditi na moru i pod morskom površinom stoga se ne očekuje značajan utjecaj na stanovništvo tijekom izvođenja radova.

Elaborat zaštite okoliša, uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za zahvat

„Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu“, izradila je tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita u prosincu 2019. godine.

Josip Portada

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.